Jak vidím svou roli v týmu?

Autor: Dr. Meredith Belbin


Jak vidím svou roli v týmu? Belbinův model
Dr. Meredith Belbin
Instrukce

Dotazník má celkem sedm sekcí označených římskými číslicemi. V každé sekci tohoto dotazníku zakroužkujte ty odpovědi, které vás nejlépe vystihují.

Můžete zakroužkovat jeden, dva nebo více odpovědí.

Zakroužkované odpovědi ohodnoťte bodovým ohodnocením tak,
že mezi ně rozdělíte vždy 10 bodů v každé sekci příslušného dotazu.

Například: v jedné sekci označíte tři odpovědi, o kterých si myslíte, že vás vystihují.

Jedna odpověď vás vystihuje velmi dobře, zatímco druhé dvě se
k vám hodí jenom občas.

V tomto případě můžete první odpovědi přiřadit šest nebo sedm bodů a zbývající bodové hodnocení přiřadíte mezi zbylé dva body
v odpovídající hodnotě.

V jiné sekci se můžete rozhodnout, že označíte dvě odpovědi, které vás vystihují oba stejně dobře
a v tomto případě přiřadíte každé odpovědi po pěti bodech.

V každé sekci musíte vždy rozdělit všech deset bodů v každé sekci.
I. Čím (jak věřím), že mohu být týmu prospěšný:

a) Myslím, že si dokážu rychle všimnout nových příležitostí a včas je využít.
b) Mohu velmi dobře spolupracovat s velmi širokým okruhem lidí.
c) Velmi snadno a přirozeně přicházím na nové myšlenky a nápady.
d) Dokážu vyburcovat lidi k činnosti, kdykoliv zjistím, že mohu něčím cenným přispět
ke skupinovým cílům.
e) Moje schopnost dotahovat věci do konce vyplývá z mé osobní výkonnosti.
f) Dokážu čelit dočasné neoblíbenosti, jestliže to nakonec vede k dobrým výsledkům.
g) Rychle vycítím, co se má dělat v situaci, kterou znám.
h) Dovedu bez předsudků a zaujatosti najít rozumné důvody pro změnu zaměření činnosti.

II. Kdybych měl nedostatky v týmové práci, byly by to nejspíš:

a) Necítím se dobře, pokud pracovní schůzka nemá jasnou strukturu a není dobře řízena.
b) Mám tendenci být příliš velkorysý k lidem, kteří zastávají opodstatněné stanovisko, jemuž nebyla věnována náležitá pozornost.
c) Mám tendenci mluvit příliš mnoho, když se skupina dostane k novým myšlenkám.
d) Můj objektivní náhled mi neumožňuje sdílet nadšení ostatních.
e) Někdy se jevím jako příliš a autoritářský, když je potřeba něco dodělat.
f) Je pro mě těžké být v popředí nebo vystupovat ve vedoucí roli, snad proto, že jsem příliš citlivý
na atmosféru ve skupině.
g) Stává se mi, že se tak ponořím do svých myšlenek, že ztratím ponětí o tom, co se děje.
h) Druzí mi někdy vyčítají, že se příliš starám o podružné detaily a lámu si hlavu nad možnými nezdary.

III. Když pracuji na nějakém projektu s jinými lidmi:

a) Mám schopnost lidi ovlivnit, aniž bych je k něčemu nutil.
b) Moje bdělost umožňuje předcházet omylům a chybám z nepozornosti.
c) Jsem připraven tlačit ostatní do činnosti, aby se na setkání neztrácel čas a zřetel na hlavní cíl.
d) Dá se počítat s tím, že přispěji něčím originálním.
e) Jsem vždy připraven hájit dobrý návrh ve společném zájmu.
f) Jsem blázen do nových myšlenek a posledních vývojových novinek.
g) Věřím, že ostatní oceňují mou schopnost chladného úsudku.
h) Je na mě spolehnutí, že dohlédnu, aby se udělalo, co je potřeba.

IV. Můj charakteristický přístup ke skupinové práci je:
a) Mám zájem poznat lépe své kolegy.
b) Nezdráhám se odmítnout názory druhých a zastávat své menšinové stanovisko.
c) Obvykle najdu řadu argumentů vyvracejících nesmyslné návrhy.
d) Dokážu uvést věci do chodu, když je třeba plán začít uskutečňovat.
e) Mám tendenci vyhýbat se obvyklým věcem a přicházet s něčím nečekaným.
f) Snažím se vnést náznak dokonalosti do každé týmové práce, na níž se podílím.
g) Dokážu využít kontaktů vně samotného týmu.
h) Jelikož se zajímám o všechna stanoviska, bez obtíží se přizpůsobím, když už je nutné přijmout rozhodnutí.

V. Práce mě těší, protože:
a) Baví mě analyzovat situace a zvažovat všechny možné volby.
b) Zajímá mě nacházet praktická řešení problémů.
c) Rád cítím, že podporuji dobré pracovní vztahy.
d) Mohu uplatnit silný vliv na rozhodnutí.
e) Mám příležitost setkávat se s lidmi, kteří mi mohou poskytnout novou zkušenost.
f) Dokážu sjednotit názory různých lidí a vést je ke společné žádoucí činnosti.
g) Cítím se ve svém živlu, když se mohu plně věnovat nějakému úkolu.
h) Rád mám věci, které napínají mou zvědavost.


VI. Kdybych nečekaně dostal obtížný úkol, který je nutno splnit v omezeném čase a s neznámými lidmi:
a) Sedl bych si někam do kouta a přemýšlel, jak se dostat ze slepé uličky a snažil se ujasnit další postup.
b) Byl bych ochoten pracovat s člověkem, který projevuje nejpozitivnější přístup, bez ohledu na to, jak těžko snesitelný může být.
c) Hledal bych způsob zmenšení složitosti úkolu stanovením toho, čím mohou různí jednotlivci nejlépe přispět.
d) Můj přirozený cit pro povinnost by mohl zajistit, že dodržíme harmonogram.
e) Věřím, že bych zůstal klidný a udržel si schopnost jasně myslet.
f) Držel bych se stále účelu navzdory tlakům.
g) Byl bych hotov se ujmout vedení, kdybych cítil, že se skupina nehýbá z místa.
h) Zahájil bych rozhovory a jednání se záměrem stimulovat nové myšlenky a uvést věci do pohybu.

VII. Ve vztahu k problémům, v nichž jsem zaangažován při práci ve skupině:
a) Mám sklon projevovat netrpělivost s těmi, kdo zdržují postup.
b) Ostatní mě mohou kritizovat za to, že jsem příliš analytický a nepříliš citlivý.
c) Moje potřeba ujistit se, že práce je udělána dobře, může být překážkou postupu.
d) Snadno se začnu nudit a spoléhám na někoho z týmu, že mě vyburcuje.
e) Je pro mě obtížné začít, dokud cíl není jasný.
f) Někdy se mi nedaří vysvětlovat a obhajovat složité myšlenky, které mě napadají.
g) Jsem si vědom toho, že požaduji od ostatních věci, které sám nedovedu.
h) Váhám se postavit na odpor, když se setkám se skutečnou opozicí.

Vyhodnocení:

Přeneste své body , které jste přidělili odpovědím označeným písmeny v jednotlivých sekcích,
do následující tabulky.
Sečtěte body v každém sloupci.
Přeneste své skóre do profilu týmových rolí. Z profilu můžete vyčíst svou hlavní a vedlejší roli a porovnat je ve vztahu s ostatními rolemi v týmu.
Výsledek ukazuje vaše preferované role. Je však si třeba uvědomit, že jako jedinec pracující v týmu, máte tendenci přeskakovat do jiných rolí, podle vztahů v týmu.
Skóre vyšší než 20 bodů označuje výrazně dominantní roli.
Rozdíl více než 4 body mezi rolemi je významný.Úlohy členů v týmu:
Předseda
nemusí být šéfem týmu, ale nelépe se pro tuto roli hodí. Je klidný, sebevědomý, dovede se ovládat.
Má smysl pro účelovost, vidí v čem jsou silné a slabé stránky jednotlivých členů týmu. Má přirozenou autoritu, ale nemusí být nejchytřejší, nesnaží se dominovat a je pozorným posluchačem. Nežárlí. Dovede definovat cíle a shrnovat názory členů týmu.


Formovač
je člověk, který se snaží dát týmu nějaký tvar. Dává hodně ze sebe, je často podrážděný a nervní.
Chce akce a chce je okamžitě. Je režisérem týmu. Dokáže udělat v týmu nepříjemnou atmosféru, ale posunuje věci dopředu. Je napjatý, otevřený a dynamický. Trpělivost není jeho silnou stránkou.


Chrlič
je zdrojem originálních myšlenek a nápadů. Je nejtvořivějším členem v týmu. Snadno se nadchne
pro velkou věc, ale detaily a termíny mu unikají. Dovede ostře kritizovat nápady druhých, ale těžko snáší kritiku nápadů vlastních. Dodává týmu jiskru a často novým řešením problému přispěje k výraznému posunu v práci týmu.


Pozorovatel
Má tendenci hodnotit vše, co se v týmu děje. Často je v roli pohádkového Rejpala. Je opačným typem než Chrlič. Žádný nápad mu není dost dobrý, jeho přínosem je spíš nezaujatá a rozvážná analýza, než nové nápady. Je opatrný, střízlivý a racionální. Euforie a nadšení pro věc jsou mu cizí. Postrádá veselost a jistou lehkost, ale jeho úsudek je až příliš často správný. Chrání tým před neodpovědnými řešeními.


Tahoun
je praktik a organizátor. Je konzervativní, disciplinovaný a poctivý firemní pracovník. Vyhledává cíle
a snaží se je dotáhnout. Převádí plány do reality. Změny plánu jej však vyvedou z míry, není příliš pružný. Má dobré organizační schopnosti a vnitřní disciplínu. Pamatuje si, co se rozhodlo a toho se drží. Není příliš ochoten reagovat na nové myšlenky.


Průzkumník zdrojů
je typickým extrovertem. Je nadšený, zvědavý, komunikativní. Má velmi dobrou schopnost kontaktu
s lidmi. Snadno se spřátelí, každého zná. Je většinou oblíbený. Rád telefonuje. Potřebuje tlak termínů, aby byl efektivní, v týmu dovede stimulovat ostatní, ale je-li sám, rychle ztrácí zájem a je nevýkonný. Zprostředkovává kontakty mezi týmem a okolím.


Týmový hráč
je člověk citlivý k potřebám týmu, reaguje na změny v atmosféře. Neprosazuje se. Ale drží členy týmu pohromadě, dojde-li ke krizi. Dobře komunikuje a má přirozenou tendenci urovnávat konflikty.


Dotahovač – finišer
je člověk pořádkumilovný , svědomitý až úzkostlivý, který dbá na detaily. Dodržuje termíny a jejich plnění a má problémy s lidmi, kteří jsou méně zodpovědní. Má starost o to, aby vše bylo řádně uděláno a na nic důležitého se nezapomnělo, Má schopnost dovést věci do konce, ale může nás obtěžovat svým perfekcionalismem až jistou malocherností.webmaster: Lukáš Podzimek

© Anastázia Mahovská